โรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
         

                                                                                                      
        
                                                                                                      
                                             
             พระเดชพระคุณพระราชเจติยาจารย์ (ชูเกียรติ อภโย เทวินทะ) เป็นบุตรนายบุญมี นางคำปุก เทวินทะ เกิดที่บ้านอุมลอง หมู่ 1 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2468 เป็นบุตรคนที่ 3 ของครอบครัว (มีพี่น้องชายหญิง 6 คน) บิดามารดาประกอบอาชีพค้าขาย เข้าเรียนหนังสือที่โรงเรียนประจำหมู่บ้านจนจบประถม 4 เมื่อปี พ.ศ.2483 ทำงานประกบอาชีพช่วยบิดามารดา ปี พ.ศ.2483 ได้ติดตามพี่ชายชื่อ สามเณรเดช เทวินทะ ซึ่งไปบรรพชาอยู่วัดสีตลาราม จังหวัดตาก ขึ้นมาเชียงใหม่ โดยพระอาจารย์กั๊วะ (จำฉายาไม่ได้) ซึ่งเป็นพระกัมมัฏฐาน เป็นผู้นำทั้งสองคนมาฝากไว้ที่วัดเจดีย์หลวง เพื่อศึกษาจึงบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดเจดีย์หลวงเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2487 โดยคุณนายชั้น ระวังเวียงพิงค์ เป็นเจ้าภาพ พอดีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์(อ้วน ติสฺโส) สังฆนายกเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ เดินทางขึ้นมาปฏิบัติศาสนกิจในภาคเหนือและนำหน่อต้นโพธิ์จากประเทศอินเดียมาปลูกที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ ได้แวะมาเยี่ยมวัดเจดีย์หลวง เลยรับเป็นพระอุปัชฌาย์ให้ เมื่อ วันที่ 15 สิงหาคม 2488 อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร พระพุทธิโศภน (แหวว ธมฺมทินฺโน) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระมหาขันติ์ ขฺนติโก (พระธรรมดิลก อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง มรณภาพ 2534) เป็นพระกรรมวาจาจารย์พระหมาหมื่นวุฑฺฒิญาโณ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้ฉายาว่า “อภโย”

            สมณศักดิ์/ตำแหน่งหน้าที่
            พ.ศ. 2515 เป็นพระครูวินัยธร ฐานานุกรมของพระเทพสารเวที
            พ.ศ. 2518 เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ พระครูมหาเจติยาภิบาล พระครูผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท
            พ.ศ. 2524 เป็นพระครูผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก (ในราชทินนามเดิม)
            พ.ศ. 2530 เป็นพระครูผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ (ในราชทินนามเดิม)
            พ.ศ. 2539 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระมหาเจติยาภิบาล
            พ.ศ. 2547 เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชเจติยาจารย์
            พ.ศ. 2518 เป็นกรรมการสงฆ์วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
            พ.ศ. 2523 เป็นเจ้าคณะตำบลช้างเผือก(ธ) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพระอุปัชฌาย์
            วันที่ 14 กรกฎาคม 2551 ได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร รูปที่ 8 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553 แต่เข้ารับพระบัญชาเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 ณ วัดสัมพันธวงศาราม กรุงเทพฯ วันที่ 26 พฤษภาคม 2553 กลับถึงเชียงใหม่มีการัดงานต้อนรับโดยขบวนแห่จากอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เข้าสู่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร และทำพิธีในพระวิหารหลวง


โรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ  103   ถ.พระปกเกล้า   ต.พระสิงห์   อ.เมือง   จ.เชียงใหม่   50200   Tel 053-814570 Fax ต่อ 102    info.mettasuksa@gmail.com