โรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
         

                                                                                                      
                                              
                                                                                                      
            
                                                                                                      
             
                                                                                                      
            
                                                                                                      
             
                                                                                                                   
                                 

 

 

 

โรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ  103   ถ.พระปกเกล้า   ต.พระสิงห์   อ.เมือง   จ.เชียงใหม่   50200   Tel 053-814570 Fax ต่อ 102    info.mettasuksa@gmail.com