โรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
         

                                                                                                      
                                                     
                                              พุทธพจน์               โลโกปตฺถมฺ ภิกา เมตตา เมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลก

                                            ปรัชญา                   สร้างคนให้มีคุณธรรม เพื่อค้ำจุนสังคม

                                            คำขวัญโรงเรียน     เรียนดี ไม่มีทุน ร่างกายสมบูรณ์ ความประพฤติดี

                                            คำขวัญจังหวัด       ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผาชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์


        วิสัยทัศน์
        โรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เป็นโรงเรียนการกุศลของวัด ในพระพุทธศาสนา ที่มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีความรู้คู่คุณธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออก ภายใต้การบริหารจัดการที่เป็นระบบ

        สีธงประจำโรงเรียน
         สีเหลือง – น้ำเงิน

          ความหมาย การประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นคนสุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อม ถ่อมตน มีความเมตตากรุณา มีจิตใจเข้มแข็งไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก มีความมุ่งมั่นตั้งใจและ รู้กาลเทศะ

 

 

 

 

 

 

  


โรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ  103   ถ.พระปกเกล้า   ต.พระสิงห์   อ.เมือง   จ.เชียงใหม่   50200   Tel 053-814570 Fax ต่อ 102    info.mettasuksa@gmail.com